Algemene voorwaarden

KvK – nummer: 24493017 t.n.v. Beware Brede School BV & SportWerk BV

Algemene Voorwaarden SportWerk

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met SportWerk.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover SportWerk die afwijking schriftelijk heeft bevestigd of geaccordeerd.

Artikel 2: Definities
CAO voor uitzendkrachten:
de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, de Dienstenbond CNV en de Unie anderzijds, indien en voor zover deze algemeen verbindend is verklaard.

Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet door terbeschikkingstelling van een vervangende uitzendkracht, om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.

Opdrachtgeverstarief: het bedrag dat de uitzendonderneming aan de opdrachtgever per uur in rekening brengt voor een uitzendkracht, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden.

Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.

Uitzendbeding: de bepaling in de uitzendovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht, inhoudende dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).

Uitzendonderneming: waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘uitzendonderneming’ wordt daarmee SportWerk, comform de definitie van artikel 2, bedoeld.

Artikel 4: Opdracht, terbeschikkingstelling en vervanging
De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.

a. De opdracht voor bepaalde tijd

 1. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
  – of voor een vaste periode; dat wil zeggen voor een vooraf vastgestelde kalenderperiode of voor een periode die eindigt op een vooraf vastgestelde datum;
  – of voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat een objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet (een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de partijen); hierbij kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat de opdracht eindigt door het intreden van één van de afzonderlijke gebeurtenissen, of voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien kalenderdagen.

b. De opdracht voor onbepaalde tijd:

 1. De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht die niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. De opdracht voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden beëindigd door middel van opzegging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien kalenderdagen.

c. Algemene bepalingen voor alle opdrachten

 1. Het recht van (tussentijdse) opzegging kan schriftelijk aan nadere voorwaarden en/of aan nadere of afwijkende andere termijnen worden verbonden. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd.
 2. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien (en op het tijdstip dat) de uitzendovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever.
 3. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat een van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat de andere partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Indien de uitzendonderneming de ontbinding op een van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen.

d. De terbeschikkingstelling

 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
 2. Indien de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding bevat, eindigt de terbeschikkingstelling op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendonderneming bevestigen.
 3. De opdrachtgever is gedurende de looptijd van een opdracht gerechtigd de uitzendonderneming schriftelijk te verzoeken een terbeschikkingstelling te beëindigen om een andere reden dan bedoeld in het vorige lid, mits dat bij de opdracht schriftelijk is overeengekomen.

e. Vervanging

 1. De uitzendonderneming is gerechtigd om bij beëindiging van de terbeschikkingstelling gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende uitzendkracht ter beschikking stellen voor de resterende duur van de opdracht, mits dat bij de opdracht schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien de uitzendovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht niet het uitzendbeding bevat, kunnen de opdrachtgever en de uitzendonderneming bij tijdelijke verhindering van de uitzendkracht om de uitzendarbeid te verrichten – zoals bij ziekte – nader overeenkomen dat de uitzendonderneming tijdelijk een vervangende uitzendkracht ter beschikking zal stellen. In dat geval eindigt de terbeschikkingstelling van de vervangende uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever zodra de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke uitzendkracht is geëindigd en wordt de terbeschikkingstelling van de oorspronkelijke uitzendkracht hervat, een en ander tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de uitzendonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
 4. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de uitzendonderneming een uitzendkracht weliswaar mag vervangen of terugplaatsen, maar deze om welke reden dan ook niet vervangt of terugplaatst. In dat geval is de opdrachtgever ook niet gehouden het opdrachtgeverstarief te voldoen, tenzij de oorzaak voor het vervangen of terugplaatsen van de uitzendkracht toerekenbaar is aan de opdrachtgever

f. Intrekking opdracht

Zodra er een aanvraag is ingediend, dan zal SportWerk de opdracht uitvoeren en een akkoord geven op de aanvraag. Als de opdrachtgever de aanvraag vervolgens intrekt, dan zal SportWerk de factuur in rekening brengen.

Artikel 5: Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

a. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan:

 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht;
 • het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

b. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan:

 • de aspirant-uitzendkracht die bij de uitzendonderneming is ingeschreven;
 • de (aspirant-) uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever;
 • de uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.

c. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.

d. De opdrachtgever brengt de uitzendonderneming schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.

e. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zover de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de opdrachtgever de opdracht met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

f. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid c. tot en met e. bepaalde binnen een termijn van drie maanden na aanvang van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, is de opdrachtgever aan de uitzendonderneming de volgende vergoeding verschuldigd: een direct opeisbare boete van 2.500,- Euro (zegge: vijfentwintighonderd Euro) per overtreding verschuldigd, alsmede 500,- Euro (zegge: vijfhonderd Euro) voor iedere dag dat de Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van SportWerk. om van de Opdrachtgever geleden schade te vorderen, overeenkomstig de wet. De opdrachtgever is de in dit lid genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert, of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.

g. Indien een uitzendkracht door tussenkomst van de uitzendonderneming aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van zes maanden, indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van de uitzendonderneming in contact is gekomen met de Uitzendkracht. Ook indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij opdrachtgever solliciteert of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid.

h. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens een opdracht die tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gerechtigd te besluiten de krachtens opdracht overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden die de uitzendonderneming hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op 30% van het opdrachtgeverstarief over de niet in acht genomen opzegtermijn voor de betreffende opdracht. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid f. van dit artikel genoemde vergoeding voldoen, voor zover van toepassing.

i. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgeverstarief voor de betreffende uitzendkracht voor de resterende duur van de opdracht te voldoen. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid f. van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.

j. Het opdrachtgeverstarief, zoals meermalen vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van 20 uur per week. Het bepaalde in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de in rekening gebrachte vergoedingen van dit artikel.

Artikel 6: Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling uitzendkrachten

a. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten met in standhouding van de opdracht en hij tijdelijk geen werk heeft of de uitzendkracht tijdelijk niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever voor de duur van die opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd, mits de opdrachtgever op verzoek van de uitzendonderneming aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld en de uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO voor uitzendkrachten.

c. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal (over)uren.

Artikel 7: Functie en arbeidstijd

a. Bij opdracht verstrekt opdrachtgever de omschrijving van de functie die de uitzendkracht moet uitoefenen. Indien op enig moment blijkt dat die omschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de passende functiebeschrijving aanreiken, onverminderd het bepaalde in artikelen 13 en 18. De functie kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op goed werkgeverschap of (komende) wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of rechtspraak.

b. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zullen niet meer resp. niet minder belopen dan rechtens bij opdrachtgever is toegestaan.

c. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.

d. De vakantie van de uitzendkracht en de bijzondere verlofregeling worden geregeld conform de wet en de CAO voor Uitzendkrachten.

e. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht, en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk, de uitzendonderneming in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de uitzendonderneming zo tijdig in te lichten, dat de uitzendonderneming dit zo veel mogelijk kan inpassen in de rechtsverhouding met de uitzendkracht.

Artikel 8: Medezeggenschap en uitzendarbeid

a. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van de uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform de Wet op de ondernemingsraden.

b. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van opdrachtgever is opdrachtgever gehouden het opdrachtgeverstarief onder de uren waarin de uitzendkracht werkzaamheden in verband van het uitoefenen van medezeggenschap verricht onder werktijd aan de uitzendonderneming te voldoen.

c. Voor zover de uitzendkracht onder werktijd activiteiten verricht in het kader van zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad van de uitzendonderneming, is de opdrachtgever voor deze uren geen opdrachtgeverstarief verschuldigd.

Artikel 9: Terbeschikkingstelling en selectie

De opdrachtgever verstrekt aan de uitzendonderneming nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de uitzendkracht alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht. De uitzendonderneming relateert deze door opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor uitzending in aanmerking komende krachten. Op die basis bepaalt de uitzendonderneming naar beste kunnen welke uitzendkracht ingevolge de opdracht ter beschikking wordt gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is de uitzendonderneming geheel vrij in de keuze van de uitzendkracht die inzake de opdracht ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 10: Goede uitoefening van leiding en toezicht; goed opdrachtgeverschap

a. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de oefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

b. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.

c. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

d. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij opdracht schriftelijk is overeengekomen en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 11: Garantie veiligheid en vrijwaring

a. De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de uitzendkracht werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de uitzendkracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzendkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW) alsmede met de verplichtingen die voor hem uitvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de uitzendkrachten. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de uitzendkracht op de uitzendonderneming.

b. De opdrachtgever zal aan de uitzendonderneming en ook aan de uitzendkracht voor de aanvang van de uitzendarbeid informatie verstrekken over de van de uitzendkracht verlangde beroepskwalificatie alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

c. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg te dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.

d. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn uitzendarbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid a., b. en c. genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.

e. De opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht lijdt doordat een aan de uitzendkracht toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.

f. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid a. tot en met e.

Artikel 12 Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

a. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.

b. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden;

c. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de uitzendonderneming als werkgever van de uitzendkracht – rechtstreeks of onrechtstreeks – voortvloeiende uit schaden en verliezen die uitzendkracht toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

d. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

Artikel 13: Uurbeloning en opdrachtgeverstarief

a. De opdrachtgever is aan de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief verschuldigd, vermenigvuldigd met eventuele door de uitzendonderneming aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen, over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van opdracht en/of voorwaarden van de uitzendonderneming jegens de opdrachtgever aanspraak heeft.

b. Voor de duur van de opdracht wordt de uurbeloning van de uitzendkracht minimaal vastgesteld conform de regelgeving van toepassing krachtens de wet en de CAO voor Uitzendkrachten, zulks mede aan de hand van de functieomschrijving, die de opdrachtgever bij de opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de uitzendkracht uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal de uitzendonderneming de uurbeloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan de uitzendonderneming verschuldigd zijn.

c. Wanneer gedurende een opdracht de functie van de uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomst met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uurbeloning en het opdrachtgeverstarief ongewijzigd blijven.

d. Het hiervoor in lid b. en c. bepaalde laat onverlet dat de uitzendonderneming en de uitzendkracht vooraf met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd.

e. Indien de uitzendkracht wordt vervangen door een andere uitzendkracht zal de uurbeloning ten aanzien van die andere uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld op basis als vermeld in lid b. en zal het opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.

Artikel 14: Aanpassing van het opdrachtgeverstarief

a. De uitzendonderneming is in ieder geval gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tussentijds aan te passen, indien de uurbeloning van de uitzendkracht wordt verhoogd en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan uitzendkrachten door te berekenen aan de opdrachtgever.

De uitzendonderneming is in ieder geval ook gerechtigd het opdrachtgeverstarief te verhogen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:

 • als gevolg van wijziging van de CAO voor uitzendkrachten of van de daarbij geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling;
 • als gevolg van wijzigingen in of waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wetten en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzendarbeid van de arbeidskracht.

b. Indien door enige oorzaak die toereikbaar is aan de opdrachtgever de uurbeloning en/of het tarief te laag is/zijn vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de uurbeloning en het tarief op het juiste niveau brengen. De uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de uurbeloning en het tarief op het juiste niveau brengen. De uitzendonderneming kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 15: Bijzondere minimale betalingsverplichting

Indien:1. de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of:

2. ingevolge de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever ten minste gehouden aan de uitzendonderneming per oproep te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over vier gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens de uitzendonderneming.

Artikel 16: Nota’s o.b.v. tijdverantwoordingsformulier (werkbriefje)

a. De nota’s van de uitzendonderneming worden in het algemeen uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, die de opdrachtgever binden.

b. De opdrachtgever ziet erop toe en garandeert door ondertekening, dat op de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede alle overige informatie duidelijk is vermeld en dat eventuele werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld, alsmede dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt hetgeen is overeengekomen. De opdrachtgever zal voor zijn eigen administratie een getekende kopie van het tijdverantwoordingsformulier houden.

c. Bij verschil tussen het bij de uitzendonderneming ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij de uitzendonderneming ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs.

d. Indien de uitzendkracht de tijdverantwoording van de opdrachtgever betwist en de opdrachtgever zijn verplichtingen in lid b. niet is nagekomen, is de uitzendonderneming gerechtigd:

 • hetzij: de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt. Indien partijen echter schriftelijk en uitdrukkelijk bij opdracht daarvan zijn afgeweken, is de uitzendonderneming gerechtigd de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij opdracht genomen over de betreffende periode.
 • hetzij: de gewerkte uren te stellen op het door de uitzendkracht opgegeven aantal, tenzij de opdrachtgeverkan bewijzen dat de opgave van het aantal gewerkte uren door de uitzendkracht onjuist is en de uitzendonderneming tijdig over de bewijzen kan beschikken en deze onverkort in en buiten rechte mag gebruiken.

Artikel 17: Betaling en gevolgen wanbetaling

a. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door de uitzendonderneming ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan.

b. Uitsluitend betalingen aan de uitzendonderneming of aan een door de uitzendonderneming schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan de uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. Met uitzendonderneming wordt hier gelijkgesteld als in artikel 2, SportWerk. Indien de uitzendonderneming het noodzakelijk acht om in het kader van haar bedrijfsvoering vorderingen op opdrachtgevers te cederen, over te dragen of in zekerheid te geven aan derden, dan verleent opdrachtgever bij voorbaat toestemming hiervoor. De opdrachtgever verbindt zich tot het verlenen van alle medewerking die dit eventueel met zich mee brengt.

c. De in het bezit van de uitzendonderneming zijnde doordruk of kopie van de door de uitzendonderneming verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

d. Reclames betreffende enige nota moeten binnen zeven kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de uitzendonderneming zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.

e. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitenrechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van 250,- Euro per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door de uitzendonderneming of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door de uitzendonderneming of die derde ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan 15% is de uitzendonderneming of de derde gerechtigd deze daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.

f. Betalingen strekken telkens tot voldoening van de oudste openstaande facturen ongeacht aanwijzing van de opdrachtgever tot betaling van welke factuur zij moeten worden toegerekend en wel in de volgende volgorde: Eerst strekken zij tot voldoening van de kosten voor inning van openstaande facturen op de opdrachtgever. Vervolgens worden betalingen in mindering gebracht op reeds vervallen rentetermijnen. Daarna worden zij in mindering gebracht op de openstaande hoofdsommen en laatstelijk worden betalingen in mindering gebracht op de lopende rentetermijnen. Uitdrukkelijk wordt hierbij een beroep gedaan op artikel 6:44 Burgerlijk wetboek en wordt een artikel 6:43 lid 1 Burgerlijk wetboek uitgesloten.

Artikel 18: Algemene schadevergoeding

De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 4 (d. lid 2 en 3), 4 ( e. lid 3) , 5 (lid c.), 7 (lid a. en c.), 8 (lid a.), 10 (lid a., c. en d.), 11 (lid a., b., c., d., en e.), 12 (lid c. en d.), 16 (lid b.), 21a en 21b (lid a. en b.) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de uitzendonderneming (incl. alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling zonodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat de uitzendonderneming eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals een vordering tot nakoming, of andere rechtsmaatregelen kan treffen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel, zo nodig aanvullend, t.a.v. onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. Het in dit artikel bepaalde doet nimmer af aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 5.

Artikel 19: Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen uitzendarbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door de uitzendonderneming worden meegewogen.

Artikel 20 Aansprakelijkheid uitzendonderneming

a. De uitzendonderneming is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de uitzendonderneming, met inachtneming van het hierna in lid c. bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 maand na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij de uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de uitzendonderneming.

b. De uitzendonderneming is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij de uitzendonderneming indient en daarbij aantoont, dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de uitzendonderneming.

c. Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van de uitzendonderneming tot vergoeding van schade van de opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het opdrachtgeverstarief dat betreffende die uitzendkracht ingevolge de opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de opdracht met een maximum van zesentwintig weken. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de uitzendonderneming. Aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

d. De uitzendonderneming schiet in ieder geval niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade:

 1. indien de uitzendonderneming een aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, niet in behandeling neemt:
 2. indien de contacten tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
 3. indien de uitzendonderneming, om welke reden dan ook, een uitzendkracht niet of langer conform de opdracht ter beschikking kan stellen.

Artikel 21a: Wet arbeid vreemdelingen

De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een vreemdeling ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van de Wet arbeid vreemdelingen, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Indentificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie.

Artikel 21b: Persoonsgegevens van de uitzendkracht

a. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een uitzendkracht, die voor en gedurende de opdracht door de uitzendonderneming kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.

b. Opdrachtgever zal de uitzendkracht op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 22: Geheimhouding

De uitzendonderneming zal op nader verzoek van de opdrachtgever in zijn verhouding met de uitzendkracht bedingen, dat de uitzendkracht volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent vertrouwelijke informatie m.b.t. de opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. De uitzendonderneming is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

HOOFDSTUK: VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING (WERVING EN SELECTIE)

Artikel 23 Toepasselijkheid hoofdstuk 1 en 2

 1. De in hoofdstuk 1 en 2 opgenomen artikelen 1 t/m 4, 9, 12, 17 t/m 20, 21b en 22 zijn, voor zover relevant, gelijkelijk van toepassing op de relatie tussen arbeidsbemiddelingsonderneming en opdrachtgever.
 2. Waar in hoofdstuk 2 wordt gesproken over: “uitzendonderneming”, “inlener”, “uitzendkracht” of “ter beschikking stellen”, dient, wanneer sprake is van arbeidsbemiddeling, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: “arbeidsbemiddelingsonderneming”, “opdrachtgever”, “werkzoekende” en “arbeidsbemiddeling”.

Artikel 24 Honorarium en inhoud van de overeenkomst 

 1. Het door de opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigde honorarium kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantietoeslag, welk percentage minimaal 24 % bedraagt. Uitzonderingen op deze vergoeding kunnen contractueel worden vastgelegd.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het in het vorige lid van dit artikel bedoelde honorarium slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende.
 3. In de overeenkomst wordt, voorzover relevant, de duur van arbeidsbemiddeling, de wijze waarop deze door de arbeidsbemiddelingsonderneming wordt uitgevoerd en het daarvoor door de opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigde honorarium opgenomen.
 4. Onder het honorarium wordt niet verstaan de plaatsings- en produktiekosten van advertenties, de reis- en verblijf kosten van de werkzoekende en de kosten van een psychologische test. De arbeidsbemiddelingsonderneming is gerechtigd deze separaat in rekening te brengen.

Artikel 25: Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende

Indien de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen zes maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende, is hij aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigd het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de arbeidsbemiddeling dat in rekening zou zijn gebracht indien de arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld zou zijn aangegaan op basis van de verstrekte opdracht tot arbeidsbemiddeling. Ook indien de Opdrachtgever de geselecteerde werkzoekende in dienst neemt in een andere functie dan die waar de opdracht betrekking op had is het in dit artikel genoemde honorarium verschuldigd.

Artikel 26: Selectie van werkzoekende

 1. De werkzoekende wordt door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerd enerzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij de arbeidsbemiddelingsonderneming bekende hoedanigheden en kundigheden van de werkzoekende.
 2. Niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door de arbeidsbemiddelingsonderneming niet worden gehonoreerd.
 3. Voor alle voorgebrachte kandidaten vanuit SportWerk geldt dezelfde regeling. Er wordt een fee vastgesteld en deze zal volledig in rekening worden gebracht, ongeacht de sollicitant bekend is bij de werkgever. De werkgever heeft de uiteindelijke keuze welke kandidaat er wordt aangesteld.
 4. Als de opdrachtgever de vacature na akkoord alsnog intrekt, dan zal SportWerk 60% van de fee in rekening brengen. Dit voor de arbeids- en wervingskosten.

HOOFDSTUK: PAYROLL SERVICE

Artikel 27: Toepasselijkheid hoofdstuk 1 en 2

 1. De in hoofdstuk 1 en 2 opgenomen artikelen 1 t/m 3, 4 (leden a t/m d), 5 t/m 8, 10 t/m 18, 20 lid a, c en d en 21a t/m 22 zijn, voor zover relevant, gelijkelijk van toepassing op de relatie tussen opdrachtgever en SportWerk als payroll service provider.
 2. Waar in hoofdstuk 2 wordt gesproken over: “uitzendonderneming”, “inlener”, “uitzendkracht” of “ter beschikking stellen”, dient, wanneer sprake is van payroll service providing, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: “SportWerk “, “opdrachtgever”, “werkzoekende” en “ter beschikking stellen”.

HOOFDSTUK 5: VACATUREBANK SPORTWERK

 1. Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, op de leaflet, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Sport-werk.nl kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Sport-Werk.nl is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschriftDe Site bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. SportWerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.

  De Site bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. StudentenWerk.nl staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van sport-werk.nl of derden.

  In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voorzover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voorzover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

 2. Rechten en Verplichtingen van de Wederpartij
  Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en andere gebruikers van de Site geschiedt voor eigen rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (on-line) gebruiker verwacht mag worden.Wederpartij onthoudt zich ervan sport-werk.nl of derden bij het gebruik van de Dienst(en) of de Site te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden en/of van sport-werk.nl, het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe bedrijfsinformatie, het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op Wederpartij, het achterhouden van informatie die relevant is voor enige door de Wederpartij geplaatste vacature; het plaatsen van een vacature voor een ander doel dan het werven van personeel voor die vacature; het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de Site is geplaatst; het schenden van privacy of publiciteit van sport-werk.nl, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van sport-werk.nl of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen; het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden. Onverlet het overige in dit artikel bepaalde, zal de Wederpartij zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Diensten, de Site en de gegevens waartoe middels de Diensten of de Site toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan (i) het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan Gebruikers van sport-werk.nl (‘spammen’) die niet strekken tot de vervulling van een vacature; (ii) het benaderen van Gebruikers voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de Gebruiker zich bij SportWerk heeft aangemeld, daaronder mede begrepen het aanbieden van arbeidsbemiddelingsdiensten zonder dat van een concreet vacatureaanbod sprake is; en(iii) het langs geautomiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van SportWerk (‘spideren’/’harvesten’/’uitmelken’). Indien sport-werk.nl een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door Wederpartij, dan is Wederpartij StudentenWerk.nl zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EURO 10.000 (tienduizend EURO) per gebeurtenis en is SportWerk gerechtigd om de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden.

  Wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon, geeft SportWerk toestemming tot het verzenden aan Wederpartij van ongevraagde electronische berichten inzake nieuws, ontwikkelingen of andere informatie met betrekking tot door SportWerk verleende diensten en haar website, onverlet het recht van Wederpartij deze toestemming in de toekomst te herroepen.

 3. Aantal vacatures
  Wanneer Wederpartij meer vacatures heeft geplaatst dan uitdrukkelijk in de Overeenkomst met SportWerk is overeengekomen, dan is SportWerk onverminderd haar overige rechten bevoegd om Wederpartij overeenkomstig de bij haar geldende prijzen per losse vacature hiervoor te belasten en is Wederpartij deze extra bedragen aan SportWerk verschuldigd tenzij anders is overeengekomen.
 4. Rechten en Verplichtingen van SportWerk
  SportWerk verschaft Wederpartij toegang tot haar Site en gebruik van de overeengekomen Diensten tegen betaling door Wederpartij van de overeengekomen prijs.
 5. SportWerk zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel zij hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten. De aan de opheffing van de storing verbonden kosten zijn voor rekening van Wederpartij, indien de storing veroorzaakt is door Wederpartij en/of een derde, wiens handelen of nalaten aan Wederpartij kan worden toegerekend, en/of wiens handelen in strijd is met de Overeenkomst of deze Voorwaarden.
 6. SportWerk heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Wederpartij. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door Wederpartij en welke langer dan 5 werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft Wederpartij slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs voor de Dienst(en) waartoe Wederpartij gedurende de storing geen toegang toe had.
 7. SportWerk behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Wederpartij toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal SportWerk Wederpartij over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.
 8. SportWerk behoudt zich in alle redelijkheid het recht voor plaatsing van vacatures, bedrijfspresentaties en/of andere vormen van “exposure” op de Site door Wederpartij te weigeren en/of met onmiddellijke ingang te verwijderen van de Site indien naar het oordeel van SportWerk een dergelijke plaatsing onrechtmatig is jegens een derde , als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd of, naar het oordeel van SportWerk , als aanstootgevend of onnodig grievend dient te worden aangemerkt. Onverlet de overige rechten van SportWerk zal Wederpartij op eerste verzoek van SportWerk zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur de gewraakte informatie van haar databestand op de Site van sport-werk.nl verwijderen.

HOOFDSTUK 6: AANSPRAKELIJKHEID WEBSITE CONTENT

 1. SportWerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met tijdelijke onbereikbaarheid van de Site, of tijdelijke onbeschikbaarheid van de Diensten, een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.
 2. SportWerk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij of wanneer de via de vacatures van SportWerk betrokken werknemers of derden niet naar tevredenheid functioneren.
 3. Indien SportWerk niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan dertig dagen (30), zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien SportWerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is SportWerk bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
 5. Van overmacht van SportWerk in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van SportWerk onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van SportWerk kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van SportWerk.
 6. Overige verplichtingen opdrachtgever
  Opdrachtgever verbindt zich tevens alle gegevens te verstrekken welke SportWerk nodig heeft voor de uitvoering van de overeengekomen diensten. Daaronder wordt verstaan:|
  a) het leveren van voor de overeengekomen prestatie benodigd materiaal of de daarvoor benodigde producten. SportWerk zal de Opdrachtgever hiertoe een opgave verstrekken;
  b) het leveren van gegevens ten aanzien van het succesvol plaatsen van een sollicitant door de Opdrachtgever;
  c) het leveren van gegevens over de reacties door Opdrachtgever verzonden aan sollicitanten van wie SportWerk het curriculum vitae aan Opdrachtgever heeft geleverd.Indien Opdrachtgever niet voldoet aan de in dit lid onder b en c genoemde verplichting is hij een boete verschuldigd van 2500,Euro (zegge: vijfentwintighonderd Euro) per overtreding. SportWerk is gerechtigd naast genoemde boete naleving van de verplichting bedoeld in dit lid dan wel vervangende schadevergoeding te eisen.
 7. Reactie op sollicitaties via SportWerk
  Opdrachtgever is gehouden inhoudelijk te reageren op alle sollicitaties die SportWerk. Opdrachtgever toezendt op grond van de tussen Opdrachtgever en SportWerk overeengekomen dienstverlening. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan deze verplichting is hij een boete verschuldigd van 75 Euro (zegge: vijfenzeventig euro) per niet opgevolgde sollicitatie. SportWerk is gerechtigd naast genoemde boete naleving van de verplichting bedoeld in dit lid dan wel vervangende schadevergoeding te eisen.

Artikel 28: Strekking van de Algemene Voorwaarden

Indien een of meer bepalingen van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

Artikel 29: Rechts- en Forumkeuze

Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbijbehorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voorvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

HOOFDSTUK 7: TOESTEMMING

Bij inschrijving op onze website geeft u uitdrukkelijk toestemming om telefonisch of per e-mail benaderd te worden door SportWerk met het doel (uitzend-)werk te vinden of een vacature te vervullen.

SportWerk gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en stelt deze alleen ter beschikking aan een derde met het doel (uitzend-)werk te vinden of een vacature te vervullen.